Incassocalculator

Wat zijn de kosten van incasso?

In principe zijn er nauwelijks kosten verbonden aan het uit handen geven van uw vordering aan Via Optima Gerechtsdeurwaarders. Uitgangspunt is dat de kosten die ontstaan door het te lang openstaan van uw vordering, in rekening worden gebracht bij uw debiteur. Het uit handen geven van uw incasso is dan ook een verstandige én financieel voordelige keuze.

Buitengerechtelijke incassokosten

Wanneer u kosten moet maken om een vordering te innen, mag u deze onder bepaalde voorwaarden in rekening brengen bij de debiteur. Het gaat dan om kosten die voorafgaand aan een gerechtelijke procedure worden gemaakt.

Welke regels gelden voor het berekenen van incassokosten?

Aan het berekenen van incassokosten zijn regels verbonden. Hieronder leest u welke regels dat zijn.
De Wet Incasso Kosten geldt voor alle gevallen waarin de debiteur na 1 juli 2012 in verzuim is geraakt.

Wet Incasso Kosten

De wettelijke regeling is van toepassing op zaken waarin de debiteur een privépersoon (particulier) is en niet handelt vanuit een beroep of bedrijf.

  • U moet de debiteur, nadat deze in verzuim is, éérst aan manen voordat incassokosten verschuldigd zijn.
  • De debiteur krijgt na aanmaning 14 dagen de tijd om alsnog zonder bijkomende kosten de factuur te betalen.
  • U moet in uw aanmaning het bedrag van incassokosten vermelden, die na de 14 dagen termijn (te rekenen vanaf de dag dat de debiteur de brief redelijkerwijs moet hebben ontvangen) in rekening kunnen worden gebracht. U moet daarbij ook vermelden of de debiteur btw moet betalen over de incassokosten. Beide bedragen moet u specificeren in uw aanmaning.
  • In principe mag u geen andere kosten in rekening brengen.

Is uw debiteur géén privépersoon (particulier) maar een bedrijf of instantie? U mag dan afwijkende afspraken maken. Bijvoorbeeld met van toepassing verklaarde Algemene Voorwaarden. Zijn er geen afwijkende afspraken? Dan geldt ook voor bedrijven dezelfde berekening.

Betalingstermijnen

Business to Business
Heeft u niets contractueel heeft geregeld, of met aanvullende algemene voorwaarden? Dan moet de debiteur de factuur uiterlijk binnen 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur betalen.
U mag contractueel een langere betalingstermijn aanhouden. De wet gaat echter uit van een maximumtermijn van 60 dagen. Een betaling die na 60 dagen niet is gedaan, is alleen toegestaan wanneer kan worden aangetoond dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.

Bedrijven en overheden
De debiteur moet uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de factuur betalen. Hiervan afwijken is in principe niet mogelijk.

Welk bedrag mag u als ondernemer aan incassokosten in rekening brengen?

De wet stelt een percentage van de hoofdsom met een minimum van € 40,00 euro. U hebt ook het recht om de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.

Voor berekening van incassokosten moet u de zuivere hoofdsom als uitgangspunt nemen, exclusief verschuldigde rente. De incassokosten moeten volgens de wettelijk staffel incassokosten berekend worden, volgens onderstaande tabel/ percentages:

Hoofdsom Percentage

Over de eerste        €      2.500,00         15%    (met een minimum van € 40,00)

Over de volgende    €      2.500,00         10%

Over de volgende    €      5.000,00           5%

Over de volgende    €   190.000,00          1%

Over het meerdere      0,5%   met een maximum van € 6.775,00)

Incassokostencalculator

Met de incassokostencalculator kunt u zelf een berekening maken van de incassokosten. Bereken de maximale incassokosten die u in rekening mag brengen bij uw debiteur.

Hoe werkt de incassokostencalculator?

Vul het te vorderen bedrag in en kom er direct achter wat u in rekening mag brengen. Dit is het bedrag dat u moet vermelden in de schriftelijke aanmaning (sommatie). Verhoging van het bedrag met de btw is alleen toegestaan als verrekening van btw niet mogelijk is.

Bereken uw incassokosten

Houd er rekening mee dat u een komma ( , ) gebruikt i.v.p. punt ( . )

Bedrag (in €):

Exclusief BTW: € 0,00 
Inclusief BTW: € 0,00